ประวัติอาจารย์พุทธทาส
ฟ้าสางทางความลับสุดยอดนิทานธรรมะ-นิทานเซ็น
หลักธรรม-ธรรมบรรยาย เสียงธรรมจากสวนโมกข์หัวข้อธรรมในคำกลอน โรงมหรสพทางวิญญาณ มรดกของพุทธทาสบทความธรรมะที่มา-วัตถุประสงค์ปุจฉา-วิสัชนาหนังสือแนะนำเว็บไซต์แนะนำ คำอนุโมทนา อะไรใหม่

 
ชิญสนทนาธรรมะ ตั้งกระทู้ธรรมได้ที่

ลานธรรมเสวนา

เว็บไซต์พุทธศาสนา
กลุ่มมัญชุศรี
ฟรีซีดีธรรมะ
ศาสนิกธรรมไทย
สุทธิปัญญาศรม
ธรรมะไทย

สมาคมคนน่ารัก
สำนักข่าวชาวพุทธ

พุทธทาสศึกษา
Suan Mokkh
เสถียรธรรมสถาน
๑๐๐ ปี พุทธทาส
สวนโมกข์อยู่ที่ไหน
วิมุตติ
มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส

ชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ

เรือนธรรม

  เชิญเข้าไปดาวน์โหลดธรรมะดีๆ
ที่ เสียงธรรมจากสวนโมกข์
ฟังได้หลายสิบชั่วโมงครับ

โลกอื่น
ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์
อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
อนัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก
การงาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก
สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา
ความถูกต้อง

English Language Audio

The Prison of Life

A part of the lecture given by
Ajahn Buddhadasa to a
group of meditatiors attending
one of the monthly retreats at
Suan Mokkh.
His original lecture was conducted in Thai Language
and translated and interpreted
into English Language by
Santikaro Bhikkhu.
(55 minutes)

 

เสียงธรรมเทศนา ชุด ตัวกู-ของกู

 ชาวต่างประเทศของพุทธศาสนา
 การถือผิดหลักพุทธศาสนา
พุทธศาสนาเหมาะกับทุกชีวิตในโลก
การมีชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์
สุญญตาเป็นประโยชน์แก่คนทุกชั้น
ความเกี่ยวข้องของคนกับศาสนา
หลักการวางใจต่อพุทธศาสนา
หลักการเตรียมใจเพื่อต่อสู่กิเลส
หลักสำคัญพุทธศาสนา
ความสำคัญของตัวกู-ของกู
ตัวกู-ของกูคือทางขจัดปัญหาทั้งหมด
สิ่งที่ทำให้เกิดตัวกู-ของกู
การเกิดขึ้นแห่งตัวกู-ของกู
ลักษณะของการดับตัวกู-ของกู
สิ่งที่ปรากฏแทนตัวกู-ของกู
การดับตัวกู-ของกูในสักกายทิฎฐิ
การดับตัวกู-ของกูในวิจิกิจฉา
การดับตัวกู-ของกูในสีลัพพตปรามาส
ลักษณะของพระโสดาบัน
ลักษณะของพระสกิทาคามี

 

 

ลงนามสมุดเยี่ยม

 

 ปุจฉา-วิสัชนา ว่าด้วย ปกิณกะธรรม และ การโจษท้วงกล่าวหา
กระทั่งทุกวันนี้ ก็ยังได้ยินผู้ที่เข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับท่านพุทธทาส จึงขอโอกาสให้ท่านพุทธทาส
ได้ตอบข้อสงสัยต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง ผ่านหัวข้อ "ปุจฉา-วิสัชนา" นี้
 
ในวันล้ออายุปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ท่านพุทธทาสได้แสดงธรรมในช่วงบ่าย
ของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ในลักษณะที่เป็นการถาม-ตอบปัญหา
เป็นข้อธรรมที่ท่านตอบผู้ข้องใจ หรือ ตอบผู้โจษจ้วง ท้วงกล่าวหาท่านที่มีมาในสังคมไทย 
  .... (อ่านต่อ)

ปาฐกถาชุด "พุทธธรรม"

             " พุทธธรรมคือสิ่งๆ หนึ่ง ที่จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นพุทธะ
คือผู้ตรัสรู้ ผู้เบิกบาน, เป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอยู่เบื้องหลังของชีวิต,
รุ่งเรืองสว่างไสวอยู่เสมอ ไม่รู้จักดับ ทรงตัวเองอยู่ได้ตลอดกาลและพร้อม
อยู่เสมอที่จะสัมผัสกับใจ ถ้าหากลอกเอาเครื่องหุ้มห่อจิตออกเสียได้เมื่อใด
ก็จะพบสิ่งๆ นั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้แต่ความสงบ
เยือกเย็น ความสะอาด และ
ความแจ่มแจ้ง ในปัญหาของชีวิตทุกอย่าง. สิ่งๆ นี้เป็นสัจธรรมอันเดียว
ที่สูงยิ่งกว่าสัจธรรมทั้งหลาย. ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่พบสัจธรรมนี้
ความปลอดภัยที่แท้จริงของชีวิต ยังมีไม่ได้.
             สาเหตุที่คนส่วนมากไม่สนใจในเรื่องนี้ เป็นเพราะไปเข้าใจเสียว่า
เรื่องพุทธธรรมไม่เกี่ยวกับคนเรา หรือเห็นไปเสียว่า ไม่จำเป็นต้องรู้ก็อาจหาความสุขได้ บางคน
เห็นว่า ถ้าสนใจกับเรื่องนี้แล้ว จะต้องทำตัวเป็นฤาษีชีไพร ต้องทำตัวให้เหินห่างจากความสนุก
เพลิดเพลินในโลกทุกอย่าง และบางคนถึงกับเห็นไปว่า เรื่องพุทธธรรมนั้นวิเศษจริง แต่ก็ยาก
ที่คนอย่างเราจะเข้าใจได้. อันที่จริง ความเข้าใจเช่นนั้น เป็นการหลอกตัวเองให้เข้าใจผิดทั้งสิ้น.
              ข้อที่เข้าใจว่า พุทธธรรมไม่จำเป็นต้องรู้ ก็อาจหาความสุขได้นั้น ก็เป็นความจริง, แต่
ท่านคงไม่เคยรู้สึกว่า ความสุขที่เราแสวงหาและมีๆ กันอยู่นั้น เป็นของหลอกลวงเกือบทั้งสิ้น และ
มักมีพิษในภายหลังเสมอ. ถ้าได้สัมผัสกับพุทธธรรมเสียบ้าง พิษที่เกิดจากความสนุกนั้นจะลด
น้อยลง และสามารถแสวงหาความสุขที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป.
             ข้อที่ว่า ถ้าคนสนใจกับเรื่องนี้ จะต้องออกไปเป็นฤาษีชีไพร เข้าไปแตะต้องกับความสุข
ในทางโลกไม่ได้เลยนั้น ข้อนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดถนัด. พุทธศาสนาไม่มีการบังคับให้เชื่อ หรือ
บังคับให้ทำตาม. ท่านจะเป็นฤาษีหรือไม่ สุดแล้วแต่ความพอใจ. และก็ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวว่า
ต้องเป็นฤาษีหรือนักบวชเท่านั้น จึงจะเข้าใจพุทธธรรมได้. เรื่องนี้ท่านผู้แสดงได้ชี้แจงไว้
ดีที่สุดแล้ว ในปาฐกถาของท่าน.
              ข้อที่ว่า คนธรรมดาไม่ใช่นักบวชหรือนักปราชญ์เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้นั้น ก็ยังขัดต่อ
ความจริง ในครั้งพุทธกาล ปรากฏว่าคนอายุ ๗ ขวบทั้งหญิงทั้งชาย หรือฆราวาสผู้ครองเรือน
เข้าใจเรื่องนี้ได้ ก็มีอยู่ ข้อที่ว่าเราเห็นว่ายากนั้น อาจเป็นเพราะเราไม่สนใจอย่างแท้จริง หรือ
เพราะอ่านหนังสือที่ทำอย่างไรเสียก็ไม่อาจเข้าใจได้ ก็ได้..."

         ปาฐกถาที่ ๑  วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม 
         ปาฐกถาที่ ๒  ความสงบ คือ พุทธธรรม    
         ปาฐกถาที่ ๓  ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม    
         ปาฐกถาที่ ๔  ขยายความภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม 
         บันทึกเกี่ยวกับภูเขาพุทธธรรม - ข้อปุจฉา-วิสัชนา

 

มาเป็นพุทธทาสกันเถิด
เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที
พุทธศาสนาเป็น Pessimism หรือ Optimism
พุทธศาสนา ศาสนาแห่งการบังคับตนเอง
ความกลัว
อาหารของดวงใจ  
ฤทธิ์-ปาฏิหาริย์?
ศรัทธาความเชื่ออย่างพุทธมามกะ
หลักอนัตตากับการอบรมประชาชน
อานาปานสติ สำหรับคนทั่วไป อย่างง่าย
ทางเดินของชีวิต
บุญ กับ กุศล
"พระ"ที่ตรงตามตัวหนังสือ

วันคืนแห่งกรรมฐาน
พระสงฆ์ควรเลิกยาเสพติด
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
จุดแท้จริงของความเป็นคน!
คุณค่าของปริยัติ
สิบปีในสวนโมกข์
ฟ้าสางทางการขุดเพชร
ฟ้าสางทางสวรรค์ในทุกอิริยาบถ
ศานติภาพอยู่ที่ไหน?
จะมีชีวิตเป็นคนอยู่อย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน
ธรรมะกับเรา
นิพพาน จุดหมายปลายทางของชีวิต

ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการถือพระรัตนตรัย
ใครทุกข์? ใครสุข?

พุทธทาสธรรม
 

บวชอยู่ที่บ้าน  
นิพพานสำหรับทุกคน  
สังโยชน์ ๑๐

Happiness & Hunger
 
นรก-สวรรค์ ตามหลักของพระพุทธเจ้า
นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้
พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์
มารหรือซาตานที่แท้จริง
มีตน ทั้งที่ไม่มีตัวตน
ไม่มีตัวตน ก็มีร่างกายและจิตได้
เทวดามีจริงหรือ?
ไม่มีอะไรเป็นตัวตน
คติ ๘ ภาษาคน-ภาษาธรรม   
ต้องเชื่อสิ่งที่เห็นได้ด้วยตนเอง
ก ข ก กา ของพุทธศาสนาที่แท้จริง
กรรมในพระพุทธศาสนา
คำว่า ผู้รู้ ผู้เห็นสิ่งทั้งปวง
ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวก่อน
ตัญหา ๓
วิธีปฏิบัติที่รวบรัด
วิปัสสนากรรมกร
นิวรณ์ ๕ 
กิเลส
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
หลักความเชื่อ ๑๐
สามัญญลักษณะ หรือ ไตรลักษณ์    
อิทธิบาท ๔
ชาตินี้ ชาติหน้า

Message of Truth from Suan Mok

หนังสือที่เป็นจุดเริ่มต้น ของเว็บไซต์แห่งนี้! หนังสือที่อาจนำ ผู้อ่านสู่ชีวิตใหม่ ที่มีชีวิต อิสระ เหนือ อำนาจของวัตถุนิยมได้ หนังสือที่นำท่านสู่แก่นแท้พุทธศาสนา ที่ท่านอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน
บทที่ ๑. ปรับความเข้าใจ  
บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร  
บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้  
บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา  
บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา  
บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา 

เชิญ ดาวน์โหลด pdf ไฟล์

There are five articles or "keys" to help open a clear and liveable path through our confusion and weakness into a correct understanding of Dhamma (Natural Truth).

1) Kalama Sutta, Help Us!
2) Two Kinds of language

3) Looking Within

4) Happiness & Hunger

5) The Dhamma-Truth of Samatha-Vipassana for the Nuclear Age

เว็บไซต์ พุทธทาส.คอม (www.buddhadasa.com) ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) จากการพิจารณาผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่19 ประจำปี 2543-2544