เรียนรู้ธรรม ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
 แบบลัดสั้น ทันใจ สำหรับคนร่วมสมัย
 จากปากคนเด่น-คนดัง
 และคนธรรมดาสามัญ
 ที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต  
 เปี่ยมด้วยข้อคิดและบทเรียน

 

 

หนังสือ "ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปีพุทธทาส"
หนังสือเล่มสำคัญ ในรอบร้อยปี

 "การเผยแผ่พระศาสนา ด้วยการทำตนเป็นตัวอย่างแห่งบุคคลผู้มีความสุขให้ดูนี้  เป็นขั้นที่มีผลมากที่สุด แต่ก็ทำได้ยากอย่างที่สุด  และไม่อาจวางโครงการชนิดที่จะจำแนกอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ในที่นี้ขอแต่เพียงให้ผู้ที่ได้ประสบผลอันเลิศของธรรมะแล้วเพียงใด  จงเป็นอยู่อย่างเปิดเผยเพียงนั้น เพื่อเกิดกำลังใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นก็พอแล้ว"
                                                                                                                  พุทธทาสภิกขุ
 

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ - ผู้จัดพิมพ์ และเผยแผ่ผลงานท่าน พุทธทาสภิกขุ มาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้จัดโครงการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล สืบสานปณิธานพุทธทาส ขึ้นในวาระ ๑๐๐ ปีพุทธทาส ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและสืบสานปณิธานพุทธทาส ด้วยการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนออกไปให้มากที่สุดผ่านโครงการและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะการผลิตหนังสือและสื่อธรรมะเท่านั้น

หนังสือ
ร้อยคน ร้อยธรรม ๑๐๐ ปีพุทธทาส คือหนังสือเล่มพิเศษที่สุขภาพใจตั้งใจ สัมภาษณ์บุคคลผู้ที่น้อมนำธรรมะหรือคำสอนของท่านพุทธทาสมาปรับใช้กับชีวิต จนเห็นผล และพบว่า ธรรมคือคำตอบของชีวิต เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ให้ธรรมะกลับมาเป็นหลักยึดของผู้คน และสังคม อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และมีชีวิตชีวา   เป็นการทำ หนังสือธรรมะ ให้มีชีวิต และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการศึกษา หรือเข้าถึงธรรม โดยผ่านถ้อยคำ และแบบอย่างของบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ จากต่างศาสนา และต่างวัย

สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
  ตั้งประเด็นสัมภาษณ์ไว้กว้างๆ ดังนี้
    (๑) ประวัติส่วนตัว และจุดเริ่มต้นในการสนใจธรรมะ
   (๒) ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ความประทับใจ กับท่านอาจารย์พุทธทาส
   (๓) ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาธรรมะ และผลจากการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
   (๔) ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง ผลกระทบ ของพุทธศาสนาตามแนวทางท่านพุทธทาส  ต่อสังคมไป

ร้อยคน  ร้อยธรรม ๑๐๐ปีพุทธทาส หนังสือรวมบทสัมภาษณ์ ผู้ได้ประสบผลอันเลิศของธรรมะ ว่า ๑๐๐ คน ครั้งแรกในรอบ๑๐๐ปี ทั้งคนเด่น-คนดัง และคนธรรมดาสามัญที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต เปี่ยมด้วยข้อคิดและบทเรียน  อาทิ ส.ศิวรักษ์, วสิษฐเดชกุญชร, ประภาศ ชลศรานนท์, ว.วชิรเมธี, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, ชาติ กอบจิตติ, พจนา จันทรสันติ, ประเทือง เอมเจริญ, มาโนช พุฒตาลฯลฯ
 

 

คำนำ
สารบัญ
แด่ ท่านพุทธทาส โดย อังคาร กัลยาณพงศ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ)
พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
พระวรศักดิ์ วรธมฺโม
พระไพศาล วิสาโล
ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ
พระดุษฎี เมธงฺกุโร
พระนุ้ย สมฺปนฺโน
พระสิงห์ทอง เขมิโย
พระครูใบฎีกามณเฑียร มณฺฑิโร
พระครูวินัยธรนิคม สิริวฑฒโน
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ
พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)

อุบาสิกาแพทย์หญิงเสริมทรัพย์ ดำรงรัตน์
แม่ชี ดร.ไพเราะ ทิพยทัศน์
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ชนิด สายประดิษฐ์ (จูเลียต)
กรุณา กุศลาสัย
ประภัสสร โหละสุต
ศ. ระพี สาคริก
ศ. น.พ. ประเวศ วะสี
ศ.เกียรติคุณ น.พ. สันต์ หัตถีรัตน์

อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง
น.พ. ประยูร คงวิเชียรวัฒนะ
ธ.ธีรทาส (ธีระ วงศ์โพธิ์พระ)
สุจิตต์ พันธุมนาวิน
โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)
ศ. น.พ. วิจารณ์ พานิช
บัญชา เฉลิมชัยกิจ
สุพล โล่ห์ชิตกุล
สุวรรณา เหลืองชลธาร
ประชา หุตานุวัตร
น.พ. บัญชา พงษ์พานิช
เมตตา พานิช
อรศรี งามวิทยาพงศ์
ดร. โพธิพันธุ์ พานิช
น.พ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล
สันติกโร

น.พ. ประสาน ต่างใจ
ศ. ดร. ระวี ภาวิไล
ศ. ดร. เอกวิทย์ ณ ถลาง
ศ. เสน่ห์ จามริก
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
ศรีศักร วัลลิโภดม
ศ.เกียรติคุณ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
ถาวร สิกขโกศล
ศ.(พิเศษ) ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา
รศ. ดร. ภัทรพร สิริกาญจน
ดร. ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
รศ. ดร. สุวินัย ภรณวลัย
ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
ดร. วีระ สมบูรณ์
อำนวย ยัสโยธา
เฮอเบิร์ต พ.ฟิลลิปส์

ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
เตือนใจ ดีเทศน์
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร
พ.อ. น.พ. พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา
เสฐียรพงษ์ วรรณปก
สุภาวดี หาญเมธี
ไตรภพ ลิมปพัทธ์
ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
ประภาส ชลศรานนท์
มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
นลธวัช พรหมจินดา

ศรีดาวเรือง และ สุชาติ สวัสดิ์ศรี
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์
เสน่ห์ วงษ์กำแหง
พจนา จันทรสันติ
ชาติ กอบจิตติ
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
กานติ ณ ศรัทธา
ขวัญยืน ลูกจันทร์

อังคาร กัลยาณพงศ์
ประเทือง และ บุญยิ่ง เอมเจริญ
เทพศิริ สุขโสภา
ภัทราวดี มีชูธน
ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์
วิลิต เตชะไพบูลย์
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
แทนคุณ จิตต์อิสระ
เวนีเทีย วอล์คกี้

จวน คงแก้ว
รศ. ประภาภัทร นิยม
เดชา ศิริภัทร
สมศักดิ์ จิตติพลังศรี
ขวัญ เพียงหทัย
วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์
ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
ฐิติมา คุณติรานนท์
ไพบูลย์ บุนนาค
น.พ. วิธาน ฐานะวุฑฒ์

หัจญีประยูร และสุภา วทานยกุล
ดร. เสรี พงศ์พิศ
รศ. ดร. โคทม อารียา
บาทหลวงวิชัย โภคทวี
มาโนช พุฒตาล
ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ
ไมเคิล ไรท์
ดร. หลุยส์ กาโบด
ศ. โดนัลด์ เค. สแวเรอร์
 

 
BACK 

 

คัดจาก หนังสือ ร้อยคนร้อยธรรม๑๐๐ปี พุทธทาส
พิมพ์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ