คำนำของผู้รวบรวม

หนังสือธรรมานุกรม ธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม นี้ ได้เกิด
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ของท่าน
อาจารย์พุทธทาสแห่งสวนโมกขพลาราม มันมีมาก ยากที่จะอ่าน
ให้ทั่วถึงได้หรือว่ามีเงินไม่มากพอที่จะซื้อให้หมดทุกเรื่องได้หรือ
ว่าเป็นเพราะหนังสือมีจำหน่ายไม่ครบ จึงไม่สามารถที่จะหาซื้อได้
ครบหมดทุกเรื่องได้ หรือว่า เป็นเพราะสติปัญญามันสมอง ไม่เอื้อ
อำนวยให้ จึงไม่สามารถที่จะอ่านให้ทั่วถึง ได้หมดทุกเรื่องได้ หรือ
อีกอย่างหนึ่งก็คิดจะทำให้เป็นคล้ายๆ กับสมุดโน้ตช่วยความจำคือ
การเลือกจดโน้ตเอาไว้ในตอนที่ชอบใจ หรือว่าเมื่ออ่านพบ ตอนที่
ชอบใจ ก็จดโน้ตเอาไว้ สำหรับจะได้เอาออกมาอ่านทบทวนบ่อยๆ
เพราะฉะนั้น จึงได้คิดแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ด้วยวิธีคิดทำหนังสือ
ชุดธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ชุดนี้ขึ้น หากท่านผู้ใด มีปัญหาอย่าง
ที่ว่านี้ หนังสือ ชุดธรรมานุกรม ธรรมโฆษณ์ นี้ ก็เหมาะเป็นพิเศษ
กับท่านเหล่านั้น.

หนังสือชุดธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรมนี้ ได้เลือก
คัดเอาข้อธรรมต่างๆ จากหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ของท่านอาจารย์
พุทธทาสภิกขุ มารวบรวมขึ้นเป็นเล่ม ได้คัดเอาข้อธรรมต่างๆ เท่า
ที่เห็นว่า มีเนื้อหาสาระอันควรแก่การสนใจ อย่างรีบด่วนก่อน (ตาม
ความรู้สึกของข้าพเจ้า) เป็นข้อความสั้นๆ กระทัดรัด เป็นคำง่ายๆ
สั้นๆ แต่ได้อมความไว้มาก เป็นธรรมชั้นลึกระดับแก่นระดับหัวใจ
หัวกระทิ ระดับปัญญาชน แต่ท่านได้ใช้คำอธิบาย ด้วยภาษาพื้นๆ ธรรมดาๆ ที่ทุกคนสามารถ อ่านเข้าใจได้ ท่านได้เก็บเเอาเนื้อ
ความทุกแง่ทุกมุม มาอธิบายหมด อย่างละเอียด แต่เป็นคำพูด
ที่รัดกุมสั้นๆ อมความเอาไว้หมดสิ้นเชิง เมื่อผู้อ่านได้อ่านอย่าง
ใคร่ครวญ จนเข้าใจได้แล้ว ก็จะหายคลุมเครือ ต่อข้อธรรมนั้นๆ.

หนังสือ ธรรมานุกรม ธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรมนี้ ทีแรก
ตั้งใจ จะทำเป็นเล่มเดียว แต่เมื่อได้ค้นคว้าเข้าจริง เรื่องที่น่ารู้
น่าสนใจมีมาก แม้เท่าที่ค้นมานี้ ก็มีมาก ขนาดที่ทำเป็นเล่มละ
๖๐๐ หน้า ได้ถึงสามเล่ม (เรื่องที่น่าสนใจในหนังสือธรรมโฆษณ์
แต่ละเล่มนั้น ยังมีมากกว่านี้อีกมาก) ถ้าจะตัดออกไม่เอาก็เสียดาย
จึงเอาทั้งหมด แล้วแบ่งทำเป็น ๓ เล่ม เล่มละ ๖๐๐ หน้า แล้วจะ
ได้หนังสือที่มีความหนาพอดีด้วย.

บางเรื่องมีความยาวมาก ก็ได้ตัดเอาเฉพาะตอนที่เห็นว่า เป็น
ระดับแก่น ระดับหัวใจ หัวกระทิ ให้เหลือความยาวไว้ แต่พอ
เหมาะพอดี หากผู้สนใจอยากจะทราบให้ละเอียด ให้ตลอดเรื่อง
ก็สามารถหาอ่านได้จาก หนังสือนั้น ตามที่ได้บอกที่มา ไว้ในตอน
ท้ายขอเรื่องนั้น บางเรื่องก็เป็นแก่นเป็นสาระ ทั้งนั้น ถ้าตัดออก
จะเสียเนื้อความ ก็เอาหมด ทั้งยาวอย่างนั้น จึงบางเรื่องก็ยาว
บางเรื่องก็พอดี บางเรื่องก็สั้นไป มันแล้วแต่เนื้อความของเรื่อง
นั้นๆ

หนังสือธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ฉบับประมวลธรรมนี้ ได้ถือเอา
ตัวอักษรนำหน้า ของชื่อของเรื่องนั้น มาเรียบเรียงขึ้น เป็นแบบ
ปทานุกรม ผู้ค้นหาเรื่องจะต้องดูให้ดีว่า ตัวอักษรตัวนำหน้า ของ
ชื่อเรื่องนั้นว่า เป็นตัวอักษรอะไร แล้วก็ไปค้นหา ในหมวดของตัว
อักษรนั้น ก็จะพบได้โดยง่าย เป็นการประหยัดเวลา ทั้งช่วยให้
เพลิน ไม่รู้สึกเบื่อต่อการค้นหา.

หนังสือธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ฉบับประมวลธรรมนี้ เนื้อเรื่อง
เป็นเอกเทศ คือจบในตัว ไม่เกี่ยวโยง ติดต่อกันกับเรื่องอื่น เพราะ
ฉะนั้น จะเลือกอ่านเรื่องใดก่อนก็ได้ ไม่จำเป็น จะต้องอ่านไปตาม
ลำดับ.

หนังสือธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ฉบับประมวลธรรมนี้ เพื่อให้เป็น
หนังสือชุด จึงได้พิมพ์ขนาดเดียวกันกับ หนังสือธรรมานุกรมธรรม
โฆษณ์ (ฉบับประมวลศัพท์) ใช้ปกขนาดเดียวกัน เปลี่ยนแต่รูป
ภาพหน้าปก และหลังปก ให้ต่างกัน พอเป็นที่สังเกตให้รู้ว่า เป็น
คนละเรื่องกัน ชุดหนึ่ง มี ๔ เล่ม คือ ฉบับประมวลศัพท์ ๑ เล่ม
ฉบับประมวลธรรม ๓ เล่ม

หนังสือธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์นี้ เหมาะแก่นักศึกษานักปฏิบัติ
นักเผยแพร่ นักเทศน์ นักบรรยายธรรม ตามสถานที่ต่างๆ ตลอด
ถึงครูบาอาจารย์และผู้สนใจธรรมทั้งหลาย โดยเฉพาะสหายธรรม
โฆษณ์ นั้นเหมาะเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ จึงได้จัด
พิมพ์ขึ้น ในรูปของฉบับกระเป๋า เพื่อสะดวกแก่การพกพาติดตัว
ไปตามสถานที่ต่างๆ.

จะซื้ออ่านเอง หรือ ซื้อถวายพระ หรือ ถวายตามวัดต่างๆ ตาม
โรงเรียน ตามห้องสมุดต่างๆ ก็เหมาะมาก เพราะเป็นหนังสือ
ธรรมะ ที่มีสาระแก่นสาร ที่สามารถจะช่วยชีวิต ให้พบกับ ความ
สงบเย็นได้ ราคาก็ถูกเป็นพิเศษ แล้วก็ซื้อเพียง ๑ ชุด (๔ เล่ม)
ก็เท่ากับได้แก่น ได้หัวใจ หัวกะทิ ของหนังสือชุดธรรมโฆษณ์
ของท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ ถึง ๖๑ เล่ม เพราะฉะนั้น ผู้ที่ซื้อ
หนังสือชุดธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ชุดนี้ จะต้องไม่ผิดหวังแน่นอน.

พินิจ รักทองหล่อ

สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา
จ.สุราษฏร์ธานี ๘๔๑๑๐
๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๘

BACK 

 

คัดจาก หนังสือ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์ ฉบับประมวลธรรม เล่ม ๒ เรียบเรียงโดย
นาย พินิจ รักทองหล่อ พิมพ์ ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย ธรรมทานมูลนิธิ