คำนำ

ข้าพเจ้าไม่มีมรดกอะไร ที่จะฝากไว้กับ เพื่อนพุทธบริษัท ผู้เป็นเพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งหลาย นอกจาก สิ่งที่ระบุไว้ใน ข้อความข้างล่างนี้ ด้วยความหวังว่า ถ้ายังมีการ สืบมรดกนี้ อยู่เพียงใด กิจกรรม สวนโมกขพลาราม ก็จะยังคงมีอยู่ ตลอดกาลนาน เพียงนั้น และ "พุทธทาส" ก็จะยังคงมีอยู่ ในสถานที่นั้นๆ ตลอดกาล เพียงนั้น ขอได้โปรด รับพิจารณา กันเสียแต่บัดนี้ ซึ่งจะเป็นการง่าย ในการสืบมรดก ดังกล่าว ขอให้ถือว่า เป็นมรดกธรรม แก่บรรดาเพื่อน ผู้มอบกาย ถวายชีวิต ในการสืบอายุ พระศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ คนทั้งโลกเถิด มิได้เป็น  เรื่องส่วนบุคคล แต่ประการใด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าต่อไป

คัดจากหนังสือ อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์ จาก ท่านพุทธทาสภิกขุ ในหัวข้อฟ้าสางทางมรดก ที่ขอฝากไว้ พิมพ์โดย ธรรมทานมูลนิธิ และ สนพ.สุขภาพใจ ครั้งที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐