มองถูกทุกข์คลาย

 

มองอะไร ให้เห็น เป็นครูสอน

มองไม้ขอน หรือมองคน ถ้าค้นหา

มีสิ่งสอน เสมอกัน มีปัญญา

จะพบว่า ล้วนมีพิษ อนิจจัง

 

จะมองทุกข์ หรือมองสุข มองให้ดี

ว่าจะเป็น อย่างที่ เรานึกหวัง

หรือเป็นไป ตามปัจจัย ให้ระวัง

อย่าคลุ้มคลั่ง จะมองเห็น เป็นธรรมดา

 

มองโดยนัย ให้มันสอน จะถอนโศก

มองเยกโยก มันไม่สอน นอนเป็นบ้า

มองไม่เป็น จะโทษใคร ที่ไหนมา

มองถูกท่า ทุกข์ก็คลาย สลายเองฯ  

 

 

ประวัติ นางเคลื่อน พานิช

นางเคลื่อน พานิช ผู้ให้ทุนก่อตั้งคณะธรรมทานนางเคลื่อน พานิช เกิด วันอังคาร เดือน ๖ ปีกุน ๒๔๑๘
ที่บ้านท่า ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง เป็นบุตรขุน
สิทธิสาร (เล่ง สิทธิสาร) และ นางใจ อาศัยเหตุที่
บิดามารดา เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล มีศรัทธามั่นคง
ในพุทธศาสนา และสนใจ ในการบำเพ็ญกรรมฐาน
นางเคลื่อน ได้มีโอกาสไปวัดและถืออุโบสถในวันพระ
ตั้งแต่ยังเด็ก และถือเบญจศีล เคร่งครัดเป็นนิจตลอดมา

 


นายเซี้ยง พานิช บิดาท่านพุทธทาสภิกขุต่อมาได้แต่งงาน กับนายเซี้ยง พานิช บ้านตลาดพุมเรียง
อำเภอไชยา จึงได้มาอยู่กับสามี มีอาชีพทางค้าขาย และมี
บุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ ๓ คน คือ นายเงื่อม พานิช (เวลานี้ คือ
ภิกขุพุทธทาส อินทปัญโญ) นายยี่เก้ย พานิช(เปลี่ยนชื่อเป็น
นายธรรมทาส) นางกิ้มซ้อย เหมะกุล, นายเฃี้ยง พานิช
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๖๔ 

นางเคลื่อน จึงได้ทำหน้าที่หัวหน้าตระกูล ทำการค้าขาย
เลี้ยงดูและให้บุตร ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี เท่าที่จะทำ
ได้ และได้หาโอกาสออกถืออุโบสถ เป็นประจำ ตลอดมา 

เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ และ นายธรรมทาส พานิช
บุตรได้ดำริจัดตั้งคณะธรรมทานขึ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม นางเคลื่อน
จึงได้ทำหนังสือพินัยกรรม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๗๕ ให้จัดทรัพย์สมบัติ
ส่วนของตน เป็นจำนวนเงินหกพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท เป็นทุน เรียกว่า
ทุนต้นตระกูลพานิช เพื่อให้ใช้ดอกผลในกิจการกุศลของคณะธรรมทาน และ
มีคำสั่งในพินัยกรรม ไว้ให้บุตรหลานในตระกูลพานิช สืบต่องานการกุศล
บำรุงพุทธศาสนานี้ไว้ เป็นกิจการประจำตระกูล ตลอดไป

เงินทุน ต้นตระกูลพานิช มีดอกผลใช้ในกิจการ ของคณะธรรมทาน ทั้งในการจัด
พิมพ์หนังสือพุทธศาสนา จัดบำรุงภิกษุสามเณรในสวนโมกขพลารามตลอดมา

ในการสร้าง ถาวรวัตถุ ไว้ตาม วัดต่างๆ ในไชยา นางเคลื่อน ได้สร้างด้วย เงิน
ส่วนตัว เป็นหัวหน้า จัดสร้าง ร่วมทุน ในการ ก่อสร้าง มากหลาย ในการจัดตั้ง
คณะธรรมทาน เพื่อชักจูงแนะนำ ในการบำเพ็ญบุญ นางเคลื่อน ได้จัดให้มีการ
ถวายสังฆทาน และมีเทศน์ ประจำที่ ห้องธรรมทาน ได้พยายาม ชักจูง แนะนำ
ญาติมิตรให้เข้าใจในการประพฤติธรรมที่ถูกต้องจนเป็นที่รักใคร่นับถือ ในบรรดา
อุบาสก อุบาสิกา โดยทั่วไป

นางเคลื่อน ได้เริ่มเป็น โรคอัมพาต ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ และ ในเดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๔๙๐ โรคกำเริบขึ้น แขน และ ขาขวา พิการ ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคนี้
เมื่อ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๙๑ ลูกหลาน ได้จัดการ ปลงศพ ไปแล้ว เมื่อวันพุธ
ที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๙๑ และจะมี การบำเพ็ญกุศล ในวาระครบร้อยวัน อีก
ครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๙๑

หน้าแรก หน้าต่อไป

บทความในวารสาร พุทธสาสนา ปีที่ ๖๗ เล่ม ๓ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับ ระลึกถึงพระคุณแม่