พระพุทธเจ้า ธรรมจักร อมนุษย์หรืออำนาจอวิชชา กรรมชั่ว คนแก่-ชรามรณะ หญิงคลอดลูก-ชาติ หญิงตั้งครรภ์-ภพ ลิงถือผลไม้-อุปาทาน คนกินเหล้า-ตัณหา ธนูเสียบตา-เวทนา คนกอดกัน-ผัสสะ บ้าน๖หลัง-อายตนะ๖ นายกับบ่าว-นามรูป ลิงถือลูกแก้ว-วิญญาณ คนปั้นหม้อ-สังขาร คนตาบอด-อวิชชา เทวโลกหรือสวรรค์ เดรัจฉานภูมิ นรกภูมิ ภพของเปรต มนุษย์โลก กรรมดี หมูงูไก่(กิเลส-กรรม-วิบาก)  
าพปฏิจจสมุปบาท 

BACK