ภาพ ปฏิจจสมุปบาท หรือ ภวจักร หรือ กาฬจักร (สังสารจักร) 

(Wheel of Becoming)

ปริศนาธรรมจาก ทิเบต ที่ จอห์น โบลเฟลด์ นำมาให้อาจารย์พุทธทาส คัดลอกไว้ เรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับพุทธบริษัท เกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท