ภาพ ปฏิจจสมุปบาท หรือ ภวจักร หรือ กาฬจักร (สังสารจักร) 

(Wheel of Becoming)

 

 

อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เขียนขึ้นตาม คติ พุทธศาสนา มหายาน

เรื่องที่สำคัญที่สุด สำหรับพุทธบริษัท เกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท