"ทะเลไฟ"

 

ภาพปริศนาธรรม ของ พระภิกษุอีมานูเอล เชอร์แมน

ชื่อ "ทะเลไฟ" 

เป็นภาพทะเล เรือและฝั่งแผ่นดิน ปริศนาธรรมภาพนี้ เป็นอุปมาธรรม ที่ท่านจงใจ ที่สะท้อน ฉากมหัศจรรย์ ของท้องทะเลธรรม ที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ แก่พระพุทธสาวก พระพุทธองค์ ทรงตรัสถึง ความมหัศจรรย์ ของพระธรรมวินัย เปรียบได้กับ มหาสมุทร ๘ ประการ" และ ทะเล ยังหมายถึง ทะเลแห่งกิเลส

ท่านอาจารย์พุทธทาส ตีความปริศนาธรรมภาพ "ทะเลไฟ" ไว้เป็นข้อธรรม คำกลอนว่า 

"ทะเลไฟ"

เรือทอง แล่นฝ่า ทะเลไฟ
เรือของคน อย่างไร ยังไม่แน่
เห็นทีจะ ขี้ขลาด และอ่อนแอ
จึงต้องแพ้ แก่เนื้อหนัง นั่งเฝ้าดู

จะออกไป นอกโลก ต้องฝ่าไฟ
จะหมดทุกข์ ต้องไป เหนือสิ่งคู่
จะพ้นตาย ต้องพราก จากตัวกู
เผากิเลส ต้องอยู่ ใจกลางไฟ

คนเขลาเขลา เหมาเหมา ไปตามเขลา
ไม่อยากเข้า ใกล้ไฟ เพราะกลัวไหม้
ไฟของธรรม มีไว้ เพื่อดับไฟ
ที่ไหม้ใจ ของสัตว์ ในบัดดล

ตะบะธรรม กรรมฐาน เปรียบปานไฟ
เผากิเลส สิ้นไป เหลือมรรคผล
อันไฟธรรม มีไว้ ดับไฟคน
ดับแล้วพ้น ทะเลไฟ ฝ่าไปเอยฯ

 

 

ภาพปริศนาธรรม "ผู้ดับไม่เหลือ" ภาพปริศนาธรรม "อยู่ให้เหมือนลิ้นงู ในปากงู"

คัดจาก วารสาร "ดอกโมกข์" รายตรีมาส ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒