ความอยาก

 

อันความอยาก จะระงับ ดับลงได้

นั้นมิใช่ เพราะเรา ตามสนอง

สิ่งที่อยาก ให้ทัน ดั่งมันปอง

แต่เพราะต้อง ฆ่ามัน ให้บรรลัย

 

ให้ปัญญา บงการ แทนร่านอยาก

ความร้อนไม่ มีมาก อย่าสงสัย

ทั้งอาจผลิต กิจการ งานใดๆ

ให้ล่วงไป ด้วยดี มีสุขเย็นฯ

 

 

หนังสือ ชุมนุมเรื่องสั้น พุทธทาสภิกขุ
ราคา ๘๐ บาท

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๔

หนังสือชุมนุมเรื่องสั้น พุทธทาสภิกขุ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ชุมนุมเรื่องสั้น เป็นหนังสือ รวมผลงานประพันธ์ ประเภทเรื่องสั้นๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่ท่านเขียนระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๙๑ ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกบางฉบับ คณะธรรมทาน ไชยา ได้รวบรวม เท่าที่เห็นว่า สมควร จัดพิมพ์ ขึ้นก่อน เป็นเล่ม ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ได้ขออนุญาติพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และในครั้งนี้ ที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นอีก ถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๔ แล้ว เพื่อให้ผู้ศึกษา ได้ศึกษาสำนวนเขียนในระยะแรกๆ ก่อนที่ระยะหลัง ท่านไม่ค่อยได้เขียน แต่ได้พูดเป็นส่วนใหญ่ แล้วมีผู้ถอดความ ออกมาพิมพ์เป็น "งานพูดแล้วเป็นหนังสือ" ปรากฏอยู่มากมาย ในบรรณโลกนี้

ถึงแม้บทประพันธ์ในเล่ม "ชุมนุมเรื่องสั้น" นี้ จะมีหลายตอน ที่ถูกนำมาพิมพ์ เป็นหนังสือ เล่มเล็กๆ อยู่บ้าง แต่การพิมพ์ครั้งนี้ ก็เป็นการคงความเป็น ชุมนุมเรื่องสั้น เอาไว้ ให้ท่านผู้ปรารถนา ได้เสาะหาไว้ศึกษาสุดแท้แต่ประสงค์เถิด

ด้วยความปรารถนาดี
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
๑๔/๓๔๙-๓๕๐ หมู่ ๑๐ ถ.พระราม ๒
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ๑๐๑๕๐
โทร. ๔๑๕-๖๗๙๗, ๔๑๖-๗๗๔๔, ๔๑๕-๒๖๒๑, ๔๑๕-๖๕๐๗
โทรสาร. ๔๑๖-๗๗๔๔


สารบัญ

เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที
พุทธศาสนาเป็นเพสสิมิสมฺ หรือ ออปติมิสมฺ
พุทธศาสนา-ศาสนาแห่งการบังคับตัวเอง
ความกลัว
อาหารของดวงใจ
นิพพาน-จุดหมายปลายทางของชีวิต
มัคคุเทสก์ของวิญญาณ
ปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการถือพระรัตนตรัย
ฤทธิ์-ปาฎิหาริย์
พระพุทธคุณที่จารึกรอยอยู่ในประวัติศาสตร์
ใครทุกข์-ใครสุข
อานาปานสติ กัมมัฎฐานอย่างง่าย
ศานติภาพอยู่ที่ไหน?
จะมีชีวิตเป็นคนอยู่อย่างไรจึงจะไม่ขาดทุน
ธรรมะกับเรา

หนังสือแนะนำ - สารบัญ 
คัดจาก หนังสือ ชุมนุมเรื่องสั้น พุทธทาสภิกขุ พิมพ์ครั้งที่ ๔ โดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ พ.ศ. ๒๕๓๘